OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

na internetovom portáli www.tomiinterier.sk


(ďalej len „Ochrana osobných údajov“)


V súvislosti s ochranou osobných údajov sa odo dňa 25.05.2018 uplatňuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „GDPR“ alebo „nariadenie“). A zároveň od uvedeného dátumu nadobudol účinnosť nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“). Tomi Interier venuje spracovaniu osobných údajov a ich ochrane náležitú pozornosť. Tomi Interier realizuje všetky potrebné kroky, aby predchádzala neoprávneným zásahom do súkromia fyzických osôb a dodržiava zásady zákonného spracúvania osobných údajov. Touto cestou by sme si Vás dovolili oboznámiť s informáciami týkajúcimi sa a súvisiacimi so spracovaním osobných údajov.


I. Základné pojmy


Osobné údaje: sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.


Spracúvanie osobných údajov: spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.


Online identifikátor: identifikátor poskytnutý aplikáciou, nástrojom alebo protokolom najmä IP adresa, cookies, prihlasovacie údaje do online služieb, rádiofrekvenčná identifikácia, ktoré môžu zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi alebo inými informáciami môžu použiť na vytvorenie profilu dotknutej osoby a na jej identifikáciu.


Informačný systém: akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktorý je prístupný podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém realizovaný digitálnymi technológiami, bez nich, prípadne kombinovane, centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom základe alebo geografickom základe.


Prevádzkovateľ: každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.


Sprostredkovateľ: každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.


Dotknutá osoba: každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.


Príjemca: každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou; za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov.


Tretia strana: každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľom, sprostredkovateľom alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje.


Medzinárodnou organizácia: organizácia a jej podriadené subjekty, ktoré sa riadia medzinárodným právom verejným, alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý bol zriadený dohodou medzi dvoma alebo viacerými krajinami alebo na základe takejto dohody.


Členský štát: štát, ktorý je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.


Užívateľ: fyzická osoba, ktorá si zriadi Užívateľské konto a zaregistruje sa za účelom kontaktovania.


II. Prevádzkovateľ


Názov: Tomi Interier
Sídlo: Konrádova 4/2, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 40 358 241
Email: tomas.skovran@gmail.com
Tel. č.: +421 908 972 765
Webová stránka: https://tomiinterier.sk/
(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)


III. Dotknutá osoba

Dotknutými osobami sú Užívatelia webovej stránky internetového portálu https://tomiinterier.sk, ktorí sú fyzickými osobami (ďalej len ako „Užívatelia“ alebo „dotknuté osoby“).


IV. Rozsah spracúvania osobných údajov a ich zdroj

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Užívateľa v rozsahu uvedenom v registračnom formulári pre Užívateľa, a to najmä: Meno a Priezvisko, E-mail, telefónne číslo a zároveň IP adresu Užívateľa – všeobecné osobné údaje (ďalej len ako „osobné údaje“).


V. Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Užívateľa na nasledujúce účely:


a) kontaktovania Užívateľov


VI. Právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Užívateľa na základe:


– písomného súhlasu Užívateľa so spracovaním osobných údajov,


VII. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ bude osobné údaje uchovávať po dobu trvania 3 rokov. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované.


XIII. Práva Užívateľa

Užívateľ má právo:

– súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy tomas.skovran@gmail.com. Odvolaním súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

– právo na výmaz (na zabudnutie): Užívateľ má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, za predpokladu, že:

1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,

2. ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu Užívateľa a Užívateľ súhlas odvolal a neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov,

3. Užívateľ namieta spracúvanie osobných údajov na právnom základe, ktorým sú oprávnené záujmy Prevádzkovateľa alebo spracúvanie osobných údajov nevyhnutných na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi,

4. dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, aleboV Košiciach, 19.2.2019